วิสัยทัศน์ พันธกิจ

รายละเอียด

     วิสัยทัศน์ (Vision) มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพ ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ

ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ เพื่อเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

     พันธกิจ (Mission)

๑.  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น

๒.  จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการตามกรอบ

 คุณวุฒิวิชาชีพ สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรม และบริการ

๓.  เร่งพัฒนาหลักสูตร การติดต่อสื่อสาร ทักษะทางภาษา ICT เพื่อเตรียมความพร้อม

 เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๔.  กำหนดเป้าหมายการพัฒนาและยุทธศาสตร์ดำเนินงาน

     ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (Philosophy)

ปรัชญาการศึกษา “เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ” (Learning  by  doing)