ผู้บริหารมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ที่สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปี 2560

รายละเอียด
 
 

ข้อมูลสถานประกอบการ

รายละเอียด

ข้อมูลสถานประกอบการ ปวส.2 ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2/2565

     1.แผนกวิชาช่างยนต์

     2.แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

     3.แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

     4.แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

     5.แผนกวิชาการตลาด

 

ข้อมูลหลักสูตร

รายละเอียด
 หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
 - สาขางานยานยนต์
 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 - สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ทวิภาคี)
 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)
 - สาขางานเชื่อมโลหะ
 - สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม (ทวิภาคี)
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
 - สาขางานการบัญชี
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 - สาขางานการตลาด
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 - สาขางานการท่องเที่ยว
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
   2.2 หลักสูตรแกนมัธยม