ข้อมูลนักเรียน

รายละเอียด
 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  
จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน  
ปีการศึกษา 2560 (ปีปัจจุบัน)   
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง     รวมทั้งสิ้น 510 คน       หน่วย : คน  
  ภาคเรียนที่ 2/2560(ปีปัจจุบัน)    
ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น  
  ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม    
รวมทั้งสิ้น 152 111 90 353 78 79 157       510  
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                        
 - สาขางานยานยนต์ 44 36 19 99             99  
 - สาขางานเทคนิคยานยนต์         20 33 53       53  
 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง 42 27 26 95             95  
 - สาขางานติดตั้งไฟฟ้า         13 19 32       32  
 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 5 4 2 11             11  
 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)         4 9 13       13  
 - สาขางานเชื่อมโลหะ 14 16 14 44             44  
 - สาขางานเทคนิคเชื่อมโลหะ         9 7 16       16  
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม                        
 - สาขางานการบัญชี 18 11 12 41 20 8 28       69  
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17 8 10 35 4   4       39  
 - สาขางานการตลาด 4   4 8 4 3 7       15  
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                        
 - สาขางานการท่องเที่ยว 8 9 3 20 4   4       24  
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2560) รวมทั้งสิ้น 495 คน            
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 231 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน
   2.2 หลักสูตรแกนมัธยม 264 คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ ................ คน