ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

รายละเอียด

ฝ่ายวิชาการ

 ปฏิทินฝ่ายวิชาการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 ตารางเรียน ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  - ตารางสอนครูผู้สอน ตารางเรียนตามกลุ่มเรียน และตารางการใช้ห้อง

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

     เอกสาร อวท.

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

     แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ฯ

     แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าสาย - ออกนอกวิทยาลัยในเวลาราชการปกติ

     แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

     แบบฟอร์มขออนุญาตเข้า - ออกนอกวิทยาลัยในเวลาราชการปกติ

     ตราวิทยาลัยฯ

     การเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณฯ >>ดาวน์โหลดเอกสาร ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  และชุุดที่ 3

     คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการ     อาชีวศึกษา

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

    แบบฟอร์มต่างๆ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

    ปฏิทินฝ่ายแผนงานและความร่วมมือภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566