ข้อมูลงานอาคาร

รายละเอียด
4.2ข้อมูลด้านอาคารสถานที่      
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ      
ชื่อภาษาอังกฤษ Somdejchaopakho Industrial and Community College    
ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 60  หมู่ที่ 7  ถนน ระโนด-สงขลา ตำบล ชุมพล  อำเภอ/เขต สทิงพระ   รหัสไปรษณีย์ 90190
โทรศัพท์     โทร. 074-304192      
โทรสาร      โทร. 074-304371      
เว็บไซต์  www.pakho.ac.th      
อีเมล pakho.vec.go.th      
เนื้อที่ของสถานศึกษา 116  ไร่ ......-....... งาน ........-.......ตารางวา      
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 7 หลัง  มีห้องทั้งสิ้น 70  ห้อง ได้แก่      
อาคารอำนวยการ                                                                        จำนวน   1   หลัง   3  ห้อง
อาคารหอประชุม                                                                         จำนวน   1   หลัง   4  ห้อง
อาคารเรียนชั่วคราว                                                                      จำนวน   1   หลัง   11  ห้อง
อาคารโรงฝึกงานชั้นเดียว                                                             จำนวน   1   หลัง   4  ห้อง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น                                                    จำนวน   1   หลัง   21  ห้อง
อาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น                                                                 จำนวน   1   หลัง   22  ห้อง
อาคารวิทยบริการ 3 ชั้น                                                                 จำนวน   1   หลัง   5  ห้อง
อื่น ๆ เช่น สีประจำ ต้นไม้ สัญลักษณ์  เพลง ของสถานศึกษา      

                                                                                           ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2563

New layer...