ข้อมูลงานอาคาร

รายละเอียด
  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่        
  ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ    
  ชื่อภาษาอังกฤษ Somdejchaopakho Industrial and Community College
  ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 60  หมู่ที่ 7  ถนน ระโนด-สงขลา    
ตำบล ชุมพล  อำเภอ/เขต สทิงพระ   รหัสไปรษณีย์ 90190      
  โทรศัพท์     โทร. 074-304192        
  โทรสาร      โทร. 074-304371        
  เว็บไซต์  www.pakho.ac.th        
  อีเมล pakho.vec.go.th        
  เนื้อที่ของสถานศึกษา          
  116  ไร่ ......-....... งาน ........-.......ตารางวา      
  มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 7 หลัง  มีห้องทั้งสิ้น 56 ห้อง ได้แก่    
1 อาคารอำนวยการ   จำนวน   1   หลัง   3  ห้อง    
2 อาคารหอประชุม   จำนวน   1   หลัง   4  ห้อง    
3 อาคารเรียนชั่วคราว   จำนวน   1   หลัง   11  ห้อง    
4 อาคารโรงฝึกงานชั้นเดียว จำนวน   1   หลัง   2  ห้อง    
5 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น จำนวน   1   หลัง   21  ห้อง    
6 อาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น จำนวน   1   หลัง   15  ห้อง    
7 อาคารวิทยบริการ 3 ชั้น จำนวน   1   หลัง   15  ห้อง    
8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3 ชั้น จำนวน   1   หลัง   15  ห้อง    
  อื่น ๆ เช่น สีประจำ ต้นไม้ สัญลักษณ์  เพลง ของสถานศึกษา    
               

New layer...