ข้อมูลงบประมาณ

รายละเอียด
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
                        หน่วย : บาท  
  ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ รวมทั้งสิ้น
แผนงาน/งบรายจ่าย ผลผลิต โครงการ เป็นเงิน
  ปวช. ปวส. ระยะสั้น สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์ วิจัยสร้างองค์ความรู้ รวม 1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ 3.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน 4.โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) 5.โครงการอื่นๆ รวมทั้งสิ้น  
    5,595,340   812,400  480,000  140,000    -      7,027,740     3,737,235      275,000      40,000             670,000  1,024,100   5,746,335  12,774,075
 1. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาฯ   5,595,340  812,400   480,000          -      -    6,887,740                -      275,000        40,000         670,000  477,700.00     1,462,700     8,350,440
 - งบบุคลากร    2,811,240          2,811,240                        -      2,811,240
 - งบดำเนินงาน   1,784,100   812,400  480,000       3,076,500                        -      3,076,500
 - งบลงทุน   1,000,000           1,000,000                        -      1,000,000
 - งบเงินอุดหนุน                           -                          -                 -  
 - งบรายจ่ายอื่น                           -          275,000      40,000         670,000     477,700   1,462,700    1,462,700
 2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยฯ            -           -            -      140,000    -     140,000         3,737,235           -               -                  -       546,400     4,283,635    4,423,635
 - งบบุคลากร                       -                          -                 -  
 - งบดำเนินงาน                      -                          -                 -  
 - งบลงทุน                      -                          -                 -  
 - งบเงินอุดหนุน        140,000     140,000     3,737,235        288,400   4,025,635    4,165,635
 - งบรายจ่ายอื่น                      -            258,000      258,000      258,000