ข้อมูลครุภัณฑ์

รายละเอียด
ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2561
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
ลำดับ รายการครุภัณฑ์ จำนวน งบประมาณ แผนก/งาน
1 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ 10 ชุด     1,400,000 ช่างเชื่อม
2 ชุดเชื่อมและตัดโลหะด้วยแก๊ส  1         30,000  ช่างเชื่อม 
3 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำนักงาน 2         40,000  ช่างเชื่อม พื้นฐาน 
4 ปริ้นเตอร์ 2         10,000  ช่างเชื่อม พื้นฐาน 
5 เครื่องรับโทรทัศน์รับดิจิตอล  1         51,000  อิเล็ก 
6 ครุภัณฑ์เลนส์ กล้องดิจิตอล 20000 1         20,000 งานสื่อ
7 ชุดไมโครโฟนไร้สาย 1         15,000 งานสื่อ
  รวม       1,566,000  
         
หมายเหตุ  เงินงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อครุภัณฑ์