ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

ผู้บริหารมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ที่สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปี 2560

รายละเอียด