ข้อมูลบุคลากร

รายละเอียด
 ข้อมูลบุคลากร  
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ  
    อัตรากำลัง ปี 2561     ข้อมูล ณ วันที่  25  สิงหาคม  2560    
        ผู้ให้ข้อมูล นางอภิญญา  กาญจนมุณีย์    
อัตรากำลังของวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ       มีบุคลากรทั้งสิ้น     62   คน  
ก. ข้าราชการ   13 คน        
    ผู้บริหาร 3 คน          
    ข้าราชการครู 10 คน          
    ข้าราชการพลเรือน   คน          
ข. ลูกจ้างประจำ   3 คน        
    ทำหน้าที่สอน           -   คน          
    ทั่วไป/สนับสนุน 3 คน          
ค. พนักงานราชการ 11 คน        
    ทำหน้าที่สอน 11 คน          
    ทั่วไป/สนับสนุน         -   คน          
ง. ลูกจ้างชั่วคราว 31 คน        
    ทำหน้าที่สอน 15 คน          
    ทั่วไป/สนับสนุน 16 คน          
จ. จ้างเหมาบริการ 4 คน          
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ   - คน        
ช. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น- คน        
                     
ซ. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง     -   คน        
    ข้าราชการ     -   คน          
    ลูกจ้างประจำ    -   คน          
                     
    ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา      
  ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน   รวม  
 - ต่ำกว่า ม.6     - คน     7 คน 7 คน
 - ปวช./ม.6     - คน     4 คน 4 คน
 - ปวส./อนุปริญญาตรี - คน     3 คน 3 คน
 - ปริญญาตรี     32 คน     9 คน 41 คน
 - ปริญญาโท     5 คน       คน 5 คน
 - ปริญญาเอก     - คน     - คน - คน
    รวม 37 คน   รวม 23 คน 60 คน
                     
    ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง  
  ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน   รวม  
 - จ้างด้วยงบบุคลากร - คน     - คน - คน
 - จ้างด้วยงบดำเนินงาน 8 คน     5 คน 13 คน
 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 10 คน     10 คน 20 คน
 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) - คน     7 คน 7 คน
 - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ - คน     - คน   คน
    รวม 18 คน   รวม 22 คน 40 คน
                     
    ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ข้าราชการ รวม 13 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)  
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
  (ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นายสมชาย   นวลใย ป.โท - ผู้อำนวยการ
2. นายธิติ  สังขรัตน์ ป.ตรี - รองผู้อำนวยการ
3. นายนิกร  กาเลี่ยง ป.ตรี - รองผู้อำนวยการ
4. นายบุญรัตน์  บุญช่วย ป.โท ภูมิเศรษฐศาสตร์ หัวหน้าแผนกเกษตรกรรม
5. นางนงคราญ  ช่างสาน ป.โท การบัญชีบริษัทจำกัด หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
6. นางมลิวรรณ  รอดชุม ป.ตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
7. นางกาญจนา  อินทสโร ป.ตรี วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หัวหน้าแผนกสามัญ
8. นายอนันต์  บุญน้อย ป.ตรี งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานทะเบียน
9. นายจำรัส  อินทสโร ป.ตรี งานฝึกฝีมือ 1 หัวหน้าแผนกพื้นฐาน
10. นายบรรทิตย์  ทองอยู่ ป.ตรี คณิตศาสตร์ไฟฟ้า หัวหน้างานพัสดุ
11. นางสาวสุกัญญา  หมานสา ป.ตรี ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น     หัวหน้างานการเงิน  
12. นางสาวนภสร  อินทร์บึง ป.ตรี ธุรกิจท่องเที่ยว       หัวหน้างานกิจกรรม  
13. ว่าที่ รต.นิภาพร  ขวัญสกุล ป.ตรี ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1     หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ  
                     
6.3.2. ลูกจ้างประจำ รวม 3 คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)      
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
  (ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นายศุภกร  เพ็ชรรัตน์ มัธยมศึกษาตอนปลาย - หัวหน้างานบุคลากร
2. นางอุไร  เพ็ชรรัตน์ ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
3. นางวรรณา  ไชยหล่อ ปวส. - หัวหน้างานวิทยบริการฯ
                     
6.3.3. พนักงานราชการ รวม 10 คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)      
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
  (ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นายสำราญ  ช่างสาน ป.ตรี พละศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ -
2. นายไพโรจน์  เซ่งเอียง ป.ตรี งานฝึกฝีมือ 1 หัวหน้างานวิจัย
3. นายภานุ  สะมะบุบ ป.ตรี การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน หัวหน้างานอาคารสถานที่
4. นายอรุณ  แก้วชูเสน ป.ตรี เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
5. นางรพีพรรณ  ศรีวโร ป.ตรี ธุรกิจทั่วไป หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
6. นายมานพ  กาญจนา ป.ตรี งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
7. นายเชษฐา  ทองเนื้อแข็ง ป.ตรี งานซ่อมเครื่องยนต์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
8. นายสุวัฒน์  รัตนเอม ป.ตรี งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
9. นายคนาวุฒิ  แตงวิเชียร ป.ตรี งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
10. นางนภัทร  หงษ์คู ป.ตรี ศิลปะการให้บริการ หัวหน้าแผนกการท่องเที่ยว
                     
6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว รวม 29 คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)      
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
  (ป.เอก/โท/ตรี...) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นางสาวพชรพรรณ  ปะสะกะวี ป.ตรี คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ
2. นางปาจรีย์  ทองบริสุทธ์ ป.ตรี การบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวหน้างานแนะแนวฯ
3. ว่าที่ รต.สุรชัย  สุจวิพันธ์ ป.ตรี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. นายมณู  ปล้องอ่อน ป.ตรี งานเครื่องยนต์เล็ก หัวหน้างานสวัสดิการฯ
5. นายมณฑล  ศรีรัตน์ ป.ตรี งานเครื่องล่างรถยนต์ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
6. นายอนนท์  คงศรี ป.ตรี งานปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้น -
7. นายสมชาย  กล้าแข็ง ป.ตรี งานส่งกำลังรถยนต์   เจ้าหน้าที่งานวัดผล
8. นายพัฒนา  เรืองสง่า ป.ตรี เครื่องวัดไฟฟ้า     หัวหน้างานสื่อฯ
9. นางสาวภัสสร  สังหาญ ป.ตรี การบัญชีเบื้องต้น เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
10. นางสาวลฎาภา  มูสิกพันธ์ ป.ตรี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
11. นางสาวพัชนิดา  ตำภู ป.ตรี โปรแกรมสำเร็จรูปในงาน ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
12. นางสาวกาญจนา  จันทร์ทอง ป.ตรี การท่องเที่ยวอาเซียน     -  
13. นายศรายุธ  สุวรรณโณ ป.ตรี งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น   เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี  
14. นายสุทัศน์  เพ็ชรทอง ม.6 - พนักงานขับรถ
15. นางอัญจิดา  สุจริตธุระการ ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
16. นางอภิญญา  กาญจนมุณีย์ ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
17. นางพัชรี  จันทวาส ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
18. นางวิลาวรรณ  พร้อมมูล ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานการเงิน
19 นางสาวภุมรินทร์  ศรีวิไล ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
20. นางสาวสุภัสสร  จันทรมณี ปวส. - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
21. นางสาวเรวดี  ยิ้มสังข์ ปวส. - เจ้าหน้าที่งานการเงิน
22. นางสาวนูรียะ  มะเด็ง ปวส. - เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ
23. นางสาวศิตารัตน์    พร้อมญาติ ปวส. - เจ้าหน้าที่งานการเงิน
25. นางสาวธนาภรณ์    ชูแก้ว ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานบัญชี
26. นางสาวศิริรัตน์   ช่วยนุกูล ปวส. - เจ้าหน้าที่งานผลผลิตการค้าฯ
27 นางสาวจุฑามาศ    สุวรรณโณ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ -
28 นางสาวณัฐกานต์   เกตุแก้ว ป.ตรี วิชาภาษไทย -
29 นายอิศรานุลักษณ์   คำแก้ว ป.ตรี สอนวิชาสังคม -

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 

ข้อมูลจากงานวางแผนและงบประมาณ