ข้อมูลหลักสูตร

รายละเอียด
 หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
 - สาขางานยานยนต์
 - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 - สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ทวิภาคี)
 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)
 - สาขางานเชื่อมโลหะ
 - สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม (ทวิภาคี)
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
 - สาขางานการบัญชี
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 - สาขางานการตลาด
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 - สาขางานการท่องเที่ยว
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
   2.2 หลักสูตรแกนมัธยม