ข้อมูลสถานประกอบการ

รายละเอียด

ข้อมูลสถานประกอบการ ปวส.2 ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 1/2563

     1.แผนกวิชาช่างยนต์

     2.แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

     3.แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

     4.แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

     5.แผนกวิชาการตลาด

สรุปข้อมูลสถานประกอบการ

 

ข้อมูลสถานประกอบการ ปวส.1 ระบบปกติ ปีการศึกษา 2/2562

     1.แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     2.แผนกการบัญชี

ข้อมูลสถานประกอบการ ปวช.2 ระบบปกติ ปีการศึกษา 2/2562

     1.แผนกวิชาช่างยนต์

     2.แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

     3.แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

     4.แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

     5.แผนกวิชาการตลาด

     6.แผนกวิชาการบัญชี

     7.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     8.แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สรุปข้อมูลสถานประกอบการ