แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

รายละเอียด
นายอรุณ  แก้วชูเสน
หัวหน้าแผนก
นายศรายุธ  สุวรรณโณ
ครูประจำแผนก