แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

รายละเอียด
นายอรุณ  แก้วชูเสน
หัวหน้าแผนก
 
นายศรายุธ  สุวรรณโณ
 ครูประจำแผนก