แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

รายละเอียด
   
  นายจำรัส  อินทสโร
หัวหน้าแผนก
 
 
นายไพโรจน์  เซ่งเอียง
ครูประจำแผนก
  นายธนวุฒิ  พุทธพงศ์
ครูประจำแผนก