แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

รายละเอียด
นายจำรัส  อินทสโร
หัวหน้าแผนก
นายไพโรจน์  เซ่งเอียง
ครูประจำแผนก