แผนกวิชาการท่องเที่ยว

รายละเอียด
   
  นางภคมน  หงษ์คู
หัวหน้าแผนกวิชาก
 
 
นางมลิวรรณ  อชวนนท์
ครูประจำแผนก
 นางสาวณิชภัทร  กาฬสิงห์
ครูประจำแผนก
นางอรสา  พรหมจรรย์
ครูประจำแผนก