แผนกวิชาการตลาด

รายละเอียด
นางรพีพรรณ  ศรีวโร
หัวหน้าแผนกวิชา
นางนภัทร  หงษ์คู
ครูประจำแผนกวิชา