งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

รายละเอียด
     
   นายจำรัส  อินทสโร
หัวหน้างาน
 
นายคณาวุฒิ  แตงวิเชียร
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวภัสสร  แตงวิเชียร
เจ้าหน้าที่งาน
นางพัชรี  จันทวาส
เจ้าหน้าที่งาน