งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

รายละเอียด
       
     นายจำรัส  อินทสโร
หัวหน้างาน
   
   
นางสาวลฎาภา  มูสิกพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน
 นายเดโชวัฒน์  ไชยสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่งาน
 

นายธนวุฒิ  พุทธพงค์
จ้าหน้าที่งาน

นางวิลาวรรณ  พร้อมมูล
เจ้าหน้าที่งาน