งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

รายละเอียด
       
    นายจำรัส  อินทสโร
หัวหน้างาน
   
นายบุญรัตน์  บุญช่วย
เจ้าหน้าที่งาน
นายคณาวุฒิ  แตงวิเชียร
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวพัชนิดา  จันธรรมรงค์
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวภัสสร  สังหาญ
เจ้าหน้าที่งาน
นางพัชรี  จันทวาส
เจ้าหน้าที่งาน