งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

รายละเอียด
     
  นางภคมน  หงษ์คู  
  หัวหน้างาน   
 
นางปาจรีย์  ทองบริสุทธิ์   นางพัชรี  จันทวาส
เจ้าหน้าที่งาน   เจ้าหน้าที่งาน