งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

รายละเอียด
         
     นางปาจรีย์  ทองบริสุทธิ์    
     หัวหน้างาน     
   
น.ส.น้ำทิพย์  มุสิกรังศรี นายธิติ  สมบัติมาก   นางวรรณา  ไชยหล่อ  นางพัชรี  จันทวาส
เจ้าหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่งาน    เจ้าหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่งาน