งานพัสดุ

รายละเอียด
                   
        นายบรรทิตย์  ทองอยุ่
      หัวหน้างาน
           
นายมนฑล  ศรีรัตน์
เจ้าหน้าที่งาน
นางกาญจนา  อินทสโร
เจ้าหน้าที่งาน
นายภานุ  สะมะบุบ
เจ้าหน้าที่งาน
นางรพีพรรณ  ศรีวโร
เจ้าหน้าที่งาน
ว่าที่ร.ต.สุรชัย  สุจวิพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน
นางปาจรีย์  ทองบริสุทธิ์
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวพัชนิดา  จันธรรมรงค์
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวกาญจนา  จันทร์ทอง
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวอัญจิดา  สุจริตธุรการ
เจ้าหน้าที่งาน
นางวิลาวรรณ  พร้อมมูล
เจ้าหน้าที่งาน
นายสุทัศน์  เพ็ชรทอง
เจ้าหน้าที่งาน