งานพัสดุ

รายละเอียด
           
      นายอนันต์  บุญน้อย
หัวหน้างาน
     
   
นายมณฑล  ศรีรัตน์
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวน้ำทิพย์  มุสิกรังศรี
เจ้าหน้าที่งาน
นางอุไร  เพ็ชรรัตน์
เจ้าหน้าที่งาน 
  นางอัญจิดา  สุจริตธุรการ
เจ้าหน้าที่งาน 
นายสุทัศน์  เพ็ชรทอง
พนักงานขับรถ
นายอุทัย  เพ็ชรทอง
พนักงานขับรถ