งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียด
         
    นายศุภกร  เพ็ชรรัตน์
หัวหน้างาน
     
ว่าที่ ร.ต.สุรชัย  สุจวิพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน
นายพัฒนา  เรืองสง่า
เจ้าหน้าที่งาน
 นางสาวลฎาภา  มูสิกพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวณัฐกาณฑ์  สุวรรณละออง
เจ้าหน้าที่งาน
นายอิศรานุรักษ์  คำแก้ว
เจ้าหน้าที่งาน
นางอภิญญา  กาญจนมุณีย์
เจ้าหน้าที่่งาน