งานอาคารสถานที่

รายละเอียด
               
        นายภานุ ศรีสุวรรณ
หัวหน้างาน
       
 
 นายมานพ  กาญจนา
เจ้าหน้าที่งาน
 นายศรายุธ  สุวรรณโณ
เจ้าหน้าที่งาน
ว่าที่ ร.ต.สุรชัย  สุจวิพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน
 นางชนิภา  อ่อนหวาน
เจ้าหน้าที่งาน
   นางสมพร  ช่วยนุกูล
เจ้าหน้าที่งาน
 นายวิจิตร  อิติพันธ์
พนง.ทำความสะอาด
นายสุทธิพงค์  คงลำธาร
พนง.ทำความสะอาด 
นายอุทัย  เพ็ชรทอง
พนง.ทำความสะอาด