งานอาคารสถานที่

รายละเอียด
                 
        นายภานุ สะมะบุบ
หัวหน้างาน
         
 
 นายมานพ  กาญจนา
เจ้าหน้าที่งาน
 นายศรายุธ  สุวรรณโณ
เจ้าหน้าที่งาน
ว่าที่ ร.ต.สุรชัย  สุจวิพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน
นายอานนท์  คงศรี
เจ้าหน้าที่งาน
   นางชนิภา  อ่อนหวาน
เจ้าหน้าที่งาน
 นางสมพร  ช่วยนุกูล
เจ้าหน้าที่งาน
 นายวิจิตร  อิติพันธ์
พนง.ทำความสะอาด
นายสุทธิพงค์  คงลำธาร
พนง.ทำความสะอาด 
นายอุทัย  เพ็ชรทอง
พนง.ทำความสะอาด