งานอาคารสถานที่

รายละเอียด
             
       นายภานุ ศรีสุวรรณ
หัวหน้างาน
     
ว่าที่ ร.ต.สุรชัย  สุจวิพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน
นายมนูญ  บัวเนี่ยว
เจ้าหน้าที่งาน

น.ส.ณปภัช  สุวรรณโณ
เจ้าหน้าที่งาน

นางอภิญญา  กาญจนมุณีย์

เจ้าหน้าที่งาน

 นางชนิภา  อ่อนหวาน
เจ้าหน้าที่งาน
นางอุไร  เพ็ชรรัตน์
เจ้าหน้าที่งาน
นายสุทัศน์  เพ็ชรทอง
เจ้าหน้าที่งาน
     
 นางสมพร  ช่วยนุกูล
เจ้าหน้าที่งาน
นายวิจิตร  อิติพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน
      นายสุทธิพงค์  คงลำธาร
เจ้าหน้าที่งาน
นายอุทัย  เพ็ชรทอง
เจ้าหน้าที่งาน