งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

รายละเอียด
 
นางภัสสร  แตงวิเชียร
 หัวหน้างาน
นางสาวปภาวี  หวังนุรักษ์
เจ้าหน้าที่งาน