งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

รายละเอียด
       
    นางภคมน  หงษ์คู    
    หัวหน้างาน    
 
นางสาวปภาวี  หวังนุรักษ์  นางปาจรีย์  ทองบริสุทธ์   นางสาวน้ำทิพย์  มุสิกรังศรี นางพัชรี  จันทวาส
เจ้าหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่งาน    เจ้าหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่งาน