งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

รายละเอียด
       
    นางสาวภัสสร  สังหาญ    
    หัวหน้างาน    
   
นางสาวศิตารัตน์  พร้อมญาติ นางสาวนภสร  อินทร์บึง   นางชนิภา  อ่อนหวาน  
เจ้าหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่งาน   เจ้าหน้าที่งาน