งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

รายละเอียด
 
นางภคมน  หงษ์คู
 หัวหน้างาน
นางสาวชนัญญา  แสงพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน