งานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา และพัฒนาอาชีพ R-Radio-Network

รายละเอียด
   
  ว่าที่ ร.ต.สุรชัย  สุจวิพันธ์  
  เจ้าหน้าที่งาน  
นายศุภกร  เพ็ชรรัตน์ นางอภิญญา  กา๗จนมุณีย์ นายพัฒนา  เรืองสง่า
เจ้าหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่งาน