บุคลากรในแผนกวิชาช่างยนต์

รายละเอียด
       
     นายอนันต์  บุญน้อย
หัวหน้าแผนกวิชา
   
 

นายเชษฐา ทองเนื้อแข็ง
ครูประจำแผนก

 นายมณฑล  ศรีรัตน์
ครูประจำแผนก

 นายธนกฤต  สุวรรณชูศรี
ครูประจำแผนก

 นายมณู  ปล้องอ่อน
ครูประจำแผนก
 นายเดโชวัฒน์  ไชยสวัสดิ์
ครูประจำแผนก