บุคลากรในแผนกวิชาช่างยนต์

รายละเอียด
       
    นายเชษฐา ทองเนื้อแข็ง
หัวหน้าแผนกวิชา
   
 นายอนันต์  บุญน้อย
ครูประจำแผนก
 นายมณู  ปล้องอ่อน
ครูประจำแผนก
 นายมณฑล  ศรีรัตน์
ครูประจำแผนก
นายสุวัฒน์  รัตนเอม
ครูประจำแผนก
 นายเดโชวัฒน์  ไชยสวัสดิ์
ครูประจำแผนก