บุคลากรประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายละเอียด
   
  นางสาวลฎาภา  มูสิกพันธ์
หัวหน้าแผนกวิชา
 
 
นางสาวสุกัญญา  หมานสา
ครูประจำแผนกวิชา
  นางสาวพัชนิดา  ตำภู
ครูประจำแผนกวิชา