บุคลากรประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายละเอียด
       
    นางสาวลฎาภา  มูสิกพันธ์
หัวหน้าแผนกวิชา
   
   
นางสาวพัชนิดา  จันธรรมรงค์
ครูประจำแผนกวิชา  

 นางสาววรรณระวี บุญมรกต
ครูประจำแผนกวิชา 
  นายอนันต์  ทองนาเมือง
ครูประจำแผนกวิชา
นายธิติ  สมบัติมาก
ครูประจำแผนกวิชา