บุคลากรประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายละเอียด
   
  นางสาวลฎาภา  มูสิกพันธ์
หัวหน้าแผนกวิชา
 
 
นางสาวพัชนิดา  จันธรรมรงค์
ครูประจำแผนกวิชา  

 นางสาววรรณระวี บุญมรกต
ครูประจำแผนกวิชา 
นายธิติ  สมบัติมาก
ครูประจำแผนกวิชา