บุคลากรประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

รายละเอียด
         
   

 นายมานพ  กาญจนา
หัวหน้าแผนก

   
 นายบรรทิตย์  ทองอยู่
ครูประจำแผนก
 นายนฤชัย  ชมภูนุช
ครูประจำแผนก
  นายภานุ สะมะบุบ
ครูประจำแผนก
 นายคนาวุฒิ  แตงวิเชียน
ครูประจำแผนก
 นายพัฒนา  เรืองสง่า
ครูประจำแผนก