บุคลากรประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

รายละเอียด
     
    นายมานพ  กาญจนา
หัวหน้าแผนก
 
นายนฤชัย  ชมภูนุช
ครูประจำแผนก
  นายภานุ ศรีสุวรรณ
ครูประจำแผนก
 นายปฏิพัฒน์  เพ็ชรสังข์
ครูประจำแผนก