บุคลากรประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

รายละเอียด
         
   

 นายมานพ  กาญจนา
หัวหน้าแผนก

   
 
นายนฤชัย  ชมภูนุช
ครูประจำแผนก
  นายภานุ ศรีสุวรรณ
ครูประจำแผนก
   นายคนาวุฒิ  แตงวิเชียน
ครูประจำแผนก
 นายปฏิพัฒน์  เพ็ชรสังข์
ครูประจำแผนก