บุคลากรประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

รายละเอียด
       
     นายมานพ  กาญจนา
หัวหน้าแผนก
   
       
 นายบรรทิตย์  ทองอยู่
ครูประจำแผนก
 นายภานุ สะมะบุบ
ครูประจำแผนก
   นายคนาวุฒิ  แตงวิเชียน
ครูประจำแผนก
 นายพัฒนา  เรืองสง่า
ครูประจำแผนก