บุคลากรประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด
   
  ว่าที่ ร.ต.สุรชัย  สุจวิพันธ์
ห้วหน้าแผนก
 
     
 นางสาวพชรพรรณ  ปะสะกวี
ครูประจำแผนก
   นางสาวณัฐกาณฑ์  สุวรรณละออง
ครูประจำแผนก