บุคลากรประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด
 
  นายสันทัสน์  จันทรัตน์
ห้วหน้าแผนก
   
  ว่าที่ ร.ต.สุรชัย  สุจวิพันธ์
ครูประจำแผนก