บุคลากรประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด
   
  ว่าที่ ร.ต.สุรชัย  สุจวิพันธ์
ห้วหน้าแผนก
 
 
นางสาวจุฑามาศ  สีสุกเพชร
ครูประจำแผนก
  นายปฏิพัฒน์  เพ็ชรสังข์
ครูประจำแผนก