บุคลากรประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด
   
  ว่าที่ ร.ต.สุรชัย  สุจวิพันธ์
หัวหน้าแผนก
 
 
นางสาวพชรพรรณ  ปะสะกวี
ครูประจำแผนกวิชา
  นางสาวณัฐกาณฑ์  สุวรรณละออง
ครูประจำแผนกวิชา