บุคลากรประจำแผนกวิชาการบัญชี

รายละเอียด
   
  นางนงคราญ  ช่างสาน
หัวหน้าแผนก
 
 
นางสาวภัสสร  สังหาญ
ครูประจำแผนก
  นางปาจรีย์  ทองบริสุทธิ์
ครูประจำแผนก