บุคลากรประจำแผนกวิชาการบัญชี

รายละเอียด
   
  นางนงคราญ  ช่างสาน
หัวหน้าแผนก
 
 
นางปาจรีย์  ทองบริสุทธิ์
ครูประจำแผนก
นางสาวน้ำทิพย์  มุสิกรังศรี
ครูประจำแผนก 
นางสาวปภาวี  หวังนุรักษ์
ครูประจำแผนก