บุคลากรแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

รายละเอียด
   
 

นายจำรัส  อินทสโร
หัวหน้าแผนก

 
 
นายไพโรจน์  เซ่งเอียง
ครูประจำแผนกวิชา
  นายธนวุฒิ  พุทธพงศ์
ครูประจำแผนกวิชา