บุคลากรแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

รายละเอียด

นายจำรัส  อินทสโร
หัวหน้าแผนก

นายไพโรจน์  เซ่งเอียง
ครูประจำแผนกวิชา