ผู้บริหาร

รายละเอียด
            
    นางสาวปาริชาติ  ทัศนะธรรม    
    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ    
         
 
นางนงคราญ  ช่างสาน นางมลิวรรณ  อชวนนท์   นายจำรัส  อินทสโร นายนฤชัย  ชมภูนุช
ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่   ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
รองผู้อำนายการฝ่ายแผนงานฯ รองผู้อำนายการฝ่ายบริหารทรัพยากร   รองผู้อำนายการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนายการฝ่ายพัฒนากิจการฯ