งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

รายละเอียด
           
      นายนฤชัย  ชมภูนุช      
       หัวหน้างาน       
   
นายศรายุธ  สุวรรณโณ นางสาวกมลวรรณ  วัตตะโร นายสำราญ  ช่างสาน   นายปฏิพัฒน์  เพ็ชร์สังข์  นายสิทธิชัย  หมวดทองแก้ว นางพัชรี  จันทวาส
ครูที่ปรึกษาองค์การฯ ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาองค์การฯ เจ้าหน้าที่่งาน    เจ้าหน้าที่่งาน เจ้าหน้าที่่งาน เจ้าหน้าที่่งาน