งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

รายละเอียด
           
      นายนฤชัย  ชมภูนุช      
        หัวหน้างาน      
 
นายศรายุธ  สุวรรณโณ นางสาวกมลวรรณ  วัตตะโร นายสำราญ  ช่างสาน นายปฏิพัฒน์  เพ็ชร์สังข์  นางสาวนฤพร  จินดารัตน์ นายสิทธิชัย  หมวดทองแก้ว นางพัชรี  จันทวาส
ครูที่ปรึกษาองค์การฯ ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาองค์การฯ เจ้าหน้าที่่งาน  เจ้าหน้าที่่งาน เจ้าหน้าที่่งาน เจ้าหน้าที่่งาน เจ้าหน้าที่่งาน