งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รายละเอียด
           
      นายคนาวุฒิ  แตงวิเชียร      
      หัวหน้างาน      
 
นางสาวลฎาภา  มูสิกพันธ์ นางสาวพัชนิดา  จันธรรมรงค์ นางสาววรรณระวี  บุญมรกต   นางสาวนฤพร  จินดารัตน์ นายธิติ  สมบัติมาก นางสาวนูรียะ  มะเด็ง
เจ้าหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่งาน   เจ้าหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่งาน