งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รายละเอียด
         
     นายสันทัสน์  จันทรัตน์    
     หัวหน้างาน    
นางสาวลฎาภา  มูสิกพันธ์ นางสาวพัชนิดา  จันธรรมรงค์ นางสาววรรณระวี  บุญมรกต นายธิติ  สมบัติมาก นางสาวนูรียะ  มะเด็ง
เจ้าหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่งาน