งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รายละเอียด
   
  นายคนาวุฒิ  แตงวิเชียร  
  หัวหน้างาน  
นางสาวลฎาภา  มูสิกพันธ์ นางสาวพชรพรรณ  ปะสะกวี นางสาวพัชนิดา  จันธรรมรงค์
เจ้าหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่งาน