บุคลากรประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

รายละเอียด
   
  นายอรุณ  แก้วชูเสน  
  หัวหน้าแผนก  
 
นายศรายุธ  สุวรรณโณ   นายนพรัตน์  กาญจนันท์
ครูประจำแผนก   ครูประจำแผนก
 
นายเวฬุวัน  ประพันธุ์
ครูฝึกสอน
  นางสาวปวีณา  กรรณกานนท์
ครูฝึกสอน