บุคลากรประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

รายละเอียด
   
  นายจิรัฐติ  วงศ์งาม  
  หัวหน้าแผนก  
     
นายอรุณ  แก้วชูเสน    นายศรายุธ  สุวรรณโณ 
 ครูประจำแผนก     ครูประจำแผนก