บุคลากรประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

รายละเอียด
   
   นายอรุณ  แก้วชูเสน
หัวหน้าแผนก
 
     
 นายสมชาย  กล้าแข็ง
ครูประจำแผนก
   นายศรายุธ  สุวรรณโณ
ครูประจำแผนก