บุคลากรประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

รายละเอียด
 นายอรุณ  แก้วชูเสน
หัวหน้าแผนก
 
นายศรายุธ  สุวรรณโณ
ครูประจำแผนก