บุคลากรประจำแผนกวิชาการตลาด

รายละเอียด
นางรพีพรรณ  ศรีวโร
หัวหน้าแผนก
นางมลิวรรณ  อชวนนท์
ครูประจำแผนก