บุคลากรประจำแผนกวิชาการตลาด

รายละเอียด
นางรพีพรรณ  ศรีวโร
หัวหน้าแผนก
ภคมน  หงษ์คู
ครูประจำแผนก