บุคลากรประจำแผนกวิชาการตลาด

รายละเอียด
นางรพีพรรณ  ศรีวโร
หัวหน้าแผนก
 
นางนภัทร  หงษ์คู
ครูประจำแผนกวิชา