บุคลากรประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

รายละเอียด
   
  นางนภัทร  หงษ์คู
หัวหน้าแผนก
 
 
นางสาวนภสร  อินทร์บึง
ครูประจำแผนกวิชา
  นางสาวกาญจนา  จันทร์ทอง
ครูประจำแผนกวิชา