บุคลากรประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

รายละเอียด
นางนภัทร  หงษ์คู
หัวหน้าแผนก
 
 นางสาวนภสร  อินทร์บึง
ครูประจำแผนกวิชา