บุคลากรประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

รายละเอียด
     
    นางกาญจนา  อินทสโร
หัวหน้าแผนก
 
 
ว่าที่ร.ต.หญิงนิภาพร  ขวัญสกุล
ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ
นายสำราญ  ช่างสาน
ครูประจำวิชาพละศึกษา
  นายอิศรานุลักษณ์  คำแก้ว
ครูประจำวิชาสังคม