บุคลากรประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

รายละเอียด
           
       นางกาญจนา  อินทสโร
หัวหน้าแผนก
     
นายบุญรัตน์  บุญช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
 ว่าที่ ร.ต.หญิงนิภาพร  ขวัญสกุล
ครูประจำแผนก
นายสำราญ  ช่างสาน
ครูประจำแผนก

นายอิศรานุลักษณ์ คำแก้ว
ครูประจำแผนก 

 น.ส.ทักษอร  ไชยหาญ
ครูประจำแผนก
น.ส.ธัญนันท์  พรรณราย
ครูประจำแผนก
น.ส.กมลวรรณ  วัตตะโร
ครูประจำแผนก