บุคลากรประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

รายละเอียด
         
    นางกาญจนา  อินทสโร
หัวหน้าแผนก 
   
 ว่าที่ ร.ต.หญิงนิภาพร  ขวัญสกุล
ครูประจำแผนก

นางเพ็ญศรี  แก้วชูเสน
ครูประจำแผนก

นางสาวกัลยกร  จันทร์นุ่น
ครูประจำแผนก

 นายสำราญ  ช่างสาน
ครูประจำแผนก
น.ส.กมลวรรณ  วัตตะโร
ครูประจำแผนก