แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

รายละเอียด
       
 

 

 นายมานพ  กาญจนา
หัวหน้าแผนก
   
 
 นายนฤชัย  ชมภูนุช
ครูประจำแผนก
  นายภานุ สะมะบุบ
ครูประจำแผนก
   นายคนาวุฒิ  แตงวิเชียน
ครูประจำแผนก
 นางสาวนฤพร  จินดารัตน์
ครูประจำแผนก