แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด
   
  ว่าที่ ร.ต.สุรชัย  สุจวิพันธ์
ห้วหน้าแผนก
 
     
 นางสาวจุฑามาศ  สีสุกเพชร
ครูประจำแผนก
   นายปฏิพัฒน์  เพ็ชรสังข์
ครูประจำแผนก