แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

รายละเอียด
         
      นางกาญจนา  อินทสโร
หัวหน้าแผนก
 
 
นายบุญรัตน์  บุญช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
 ว่าที่ ร.ต.หญิงนิภาพร  ขวัญสกุล
ครูประจำแผนก
นายสำราญ  ช่างสาน
ครูประจำแผนก

 น.ส.ทักษอร  ไชยหาญ
ครูประจำแผนก

 น.ส.กมลวรรณ  วัตตะโร
ครูประจำแผนก