แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายละเอียด
   
  นางสาวลฎาภา  มูสิกพันธ์
หัวหน้าแผนก
 
 
นางสาวสุกัญญา  หมานสา
ครูประจำแผนก
  นางสาวพัชนิดา  จันธรรมรงค์
ครูประจำแผนก