งานวัดผลและประเมินผล

รายละเอียด
       
     นายสุวัฒน์  รัตนเอม
หัวหน้างาน
   
 
นายพัฒนา  เรืองสง่า
เจ้าหน้าที่งาน
 นายมณฑล  ศรีรัตน์
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวธัญนันท์  พรรณราย
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวณิชภัทร  กาฬสิงห์
เจ้าหน้าที่งาน
นางพัชรี  จันทวาส
เจ้าหน้าที่งาน