งานวัดผลและประเมินผล

รายละเอียด
       
    นางเพ็ญศรี  แก้วชูเสน
หัวหน้างาน  
   
       
นายมณฑล  ศรีรัตน์
เจ้าหน้าที่งาน 
 นายเดโชวัฒน์  ไชยสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่งาน 
    นางสาวน้ำทิพย์  มุสิกรังสี
เจ้าหน้าที่งาน 
นางวิลาวรรณ  พร้อมมูล
เจ้าหน้าที่งาน