งานวัดผลและประเมินผล

รายละเอียด
       
    นายสุวัฒน์  รัตนเอม
หัวหน้างาน
   
นางสาวกาญจนา  จันทร์ทอง
เจ้าหน้าที่งาน
นายสมชาย  กล้าแข็ง
เจ้าหน้าที่งาน
นายพัฒนา  เรืองสง่า
เจ้าหน้าที่งาน
นางสาวณัฐกานต์  เกตุแก้ว
เจ้าหน้าที่งาน
นางพัชรี  จันทวาส
เจ้าหน้าที่งาน